Seminarski radovi

Seminarski radovi po tematskim kategorijama:

 

- Elektronsko poslovanje i informacione tehnologije

- Ekonomija

- Menadžment

- Poslovno pravo

- Sociologija

- Upravljanje kvalitetom

- Marketing

- Preduzetništvo

- Poslovna etika

 


 

Elektronsko poslovanje i informacione tehnologije

1001 Elektronski novac
1002 Elektronsko bankarstvo
1003 Elektronsko bankarstvo I
1004 E-učenje
1005 Korišćenje internet servisa u elektronskom poslovanju
1006 Rizici u elektronskom poslovanju
1007 Informacioni sistem banke
1008 Mobilno bankarstvo
1009 Mobilno bankarstvo I
1010 Sistemi plaćanja u elektronskoj trgovini
1011 Elektronsko bankarstvo II
1012 Sistemi plaćanja u elektronskoj trgovini II
1013 Informacioni sistem Panonske banke
1014 Elektronsko bankarstvo III
1015 Elektronsko bankarstvo i sistemi plaćanja u elektronskom bankarstvu
1016 PTT Route
1017 Internet servisi
1018 Procesi upravljanja u IT uslugama
1019 Mobilni telefoni III generacije
1020 XML1 poslovna informatika
1021 Poslovna primena računara
1022 Lokalne računarske mreže
1023 Poslovna primena računara u obrazovanju
1024 Računarske mreže
1025 Internet i internet servisi
1026 Internet preduzeća
1027 Poslovna primena računara I
1028 Procesi u poslovnim informacionim sistemima
1029 Softver za informacione sisteme
1030 Wireless aplication protocol-WAP
1031 Elektronsko poslovanje - radikalna promena i temelj poslovnog uspeha
1032 Nova uloga informacionih sistema u digitalnom preduzeću
1033 Istraživanje tržišta na internetu
1034 Integrisanje komunikacionih aktivnosti u funkciji unapređenja poslovne efikasnosti
1035 Elektronsko bankarstvo IV
1036 Mreže
1037 Mrežni protokoli
1038 Savremene tehnologije zaštite podataka kod digitalnog prava
1039 Mobilni sistemi naredne generacije
1040 Automatsko praćenje vozila
1041 E-commerce
1042 ISDN
1043 VoIP
1044 Digitalni sertifikat
1045 Bežična mrežna tehnologija i pristup Internetu
1046 Projekat telepatološke mreže
1047 Procedura izrade tržišne mape
1048 Status implementacije Zakona o elektronskom potpisu u Republici Srbiji
1049 Pristupi za primenu LRIC modela
1050 Pozicioniranje korisnika u WLAN sistemima
1051 Softver za procenu kvaliteta ADSL servisa
1052 Pasivne optičke mreže za pristup
1053 Model koordiniranog razvoja univerzalnog servisa
1054 Računarska komunikacija
1055 Informacioni sistemi u preduzeću
1056 Tipovi elektronskog poslovanja
1057 Informacione tehnologije
1058 Primena matematike u informacionim tehnologijama
1059 Model IT sistema
1060 Ulazni i izlazni uređaji
1061 Tehnološke platforme i programiranje
1062 Web sistemi
1063 Programiranje
1064 Istorija računarstva
1065 Istorija informacionih tehnologija
1066 Primena računara
1067 Zaštita poslovnih informacionih sistema
1068 Uticaj interneta na globalizaciju poslovanja
1069 Revizija spremnosti centra podataka za obnovu u slučaju katastrofe
1070 Informacioni sistem preduzeća
1071 Internet i internet servisi I
1072 Web sajt preduzeća
1073 Menadžment e-poslovanja i interneta
1074 Virtuelne organizacije
1075 Razvoj e-poslovanja i web dizajna
1076 Informacioni sistemi u menadžmentu
1077 Elektronsko poslovanje
1078 Informacioni sistemi u menadžmentu II
1079 Uticaj interneta na globalizaciju poslovanja II
1080 Razvoj računarskih programa
1081 Web sajt preduzeća II
1082 Upravljanje rizikom u elektronskom poslovanju
1083 Marketing na internetu
1084 Marketing na internetu II
1085 Osnove menadžmenta informacionih sistema
1086 Mogućnosti programa Microsoft Outlook
1087 Zaštita informacionih sistema
1088 SWIFT
1089 Mogućnost implementacije elektronskog poslovanja u MSP
1090 Projektovanje informacionih sistema
1091 Centar za bonitet
1092 Projektovanje informacionog sistema agencije za nekretnine
1093 Elektronsko poslovanje u javnoj upravi
1094 Uticaj interneta na transformaciju poslovanja
1095 Virtuelna organizacija
1096 Internet marketing
1097 Centralna procesna jedinica računara
1098 Korišćenje softvera SPSS u medicini
1099 Access - baza podataka
1100 Access - biblioteka
1101 Avg kasperski antivirus
1102 Elektronska nabavka
1103 Elektronski mediji
1104 Elektronsko osiguranje
1105 Elektronsko bankarstvo
1106 E-poslovanje
1107 E-preduzetnik
1108 HD TV
1109 Informacioni sistem preduzeća
1110 Elektronsko izdavaštvo
1111 Internet ekonomija
1112 MS Excell
1113 Operativni sistemi
1114 Sateliti
1115 Informacioni sistem banke - kreditni sektor
1116 Istorijat razvoja baza podataka
1117 Elektronsko poslovanje u POŠTI - sadašnje stanje
1118 Istorijat razvoja baza podataka
1119 Elektronski zdravstveni karton
1120 Sakupljanje i reciklaža sekundarnih sirovina
1121 Baza znanja
1122 Virtuelni ured
1123 Upravljanje i sigurnost informacionih resursa
1124 Analiza sistema za e-uičenje na raspolaganju generaciji upisanoj 2006.
1126 ADSL na tržištu Srbije
1127 Bankomati
1128 Cisco
1129 Nacrt naučne misli  e-trgovina.
1130 Platne kartice
1131 Sistem za automatsko praćenje vozila
1132 Transportni sloj
1133 Elektronska trgovina prednosti i nedostaci
1134 Support Vector Machines
1135 Matlab
1136 IT u hotelijerstvu
1137 IT revizija sistema e-poslovanja
1138 Potencijal internet mreže
1139 E-učenje I
1140 Internet mreža Data centar

 

Ekonomija

2001 Analiza finansijskog položaja preduzeća
2002 Berzansko poslovanje
2003 Biznis plan
2004 Devizno tržište
2005 Domaći platni promet
2006 Ekonomski rast i štednja
2007 Elektronsko plaćanje i platni promet
2008 Faktori likvidnosti banaka
2009 Finansijsko planiranje
2010 Finansijska tržišta
2011 Finansijska tržišta i finansijske institucije
2012 Finansijsko tržište
2013 Izbor varijante usmerenog profitnog položaja kompanije
2014 Makroekonomska politika i osnovni instrumenti makroekonomije
2015 Makroekonomski rast i nestabilnost
2016 Međunarodno kretanje kapitala
2017 Merenje ekonomske efikasnosti modelima relevantnih koncepcija o ekonomskom uspehu
2018 Nacionalni dohodak i njegova raspodela
2019 Novac
2020 Novac kao specifična roba banaka
2021 Novčana masa i regulisanje monetarno kreditnih tokova
2022 Novi platni promet mehanizmi instrumenti i oblici
2023 Oblici ekonomske aktivnosti
2024 Oblici organizacije društvene proizvodnje
2025 Odnosi ponude i tražnje i formiranje tržišnih cena
2026 Osnovi ekonomije - inflacija-deflacija
2027 Platni bilans
2028 Platni promet i reforma platnog sistema
2029 Politika kamatnih stopa i upravljanje finansijskim potencijalom banke
2030 Ponuda i tražnja
2031 Pretpostavke formulisanja usmerenog profitnog položaja kompanije
2032 Pristupi formulisanju ekonomskog uspeha kompanije
2033 Prometna, relativna ili srazmerska vrednost robe
2034 Računovodstvo kao izvor informacija usmerenih ka budućnosti
2035 Roba
2036 Roba i njena osnovna svojstva
2037 Savremene tendencije u bankarstvu
2038 Spoljno trgovinsko poslovanje
2039 Svetski novac
2040 Tržište kapitala
2041 Tržište opcija
2042 Uticaj spoljne trgovine na ekonomski rast
2043 Akcije u funkciji finansijskog tržišta
2044 Transmisija monetarne politike u Srbiji
2045 Obaveznice
2046 Vrste banaka i bankarskih poslova
2047 Devizni kurs
2048 Finansijski menadžment inženjering i strateški menadžment
2049 Finansijski menadzment ispitna pitanja
2050 Inflacija i platni bilans
2051 Izvedene hartije od vrednosti-tržište opcija
2052 Javne finansije
2053 Kamata kao cena kapitala
2054 Lizing
2055 Međunarodno bankarstvo
2056 Nelikvidnost banaka i mere za otklanjanje nelikvidnosti
2057 Odnos prema štednji i investicijama
2058 Ponuda i tražnja kao osnovni činioci tržišta
2059 Ponuda,tražnja i cene
2060 Poslovna politika banaka
2061 Poslovna politika banaka II
2062 Rast i razvoj preduzeća
2063 Troškovi predmeta rada
2064 Vrste banaka u svetu i kod nas
2065 Finansijsko tržište I
2066 Upravljanje javnim finansijama
2067 Ponuda i tražnja i njihova interakcija
2068 Svetska trgovinska organizacija
2069 Evropska centralna banka
2070 Svetska banka
2071 Porez na imovinu
2072 Strane direktne investicije kao faktor privrednog rasta i razvoja
2073 Koristi i troškovi od članstva u EU
2074 Strane direktne investicije kao faktor privrednog rasta i razvoja II
2075 Budžet Evropske Unije
2076 Evropska Unija i zemlje jugoistočne Evrope
2077 Nastanak Evropske Unije
2078 MMF
2079 Novac i krediti u reprodukciji
2080 Investiranje
2081 Novac II
2082 Ponuda,tražnja i njihova interakcija
2083 Proces stavranja i način formiranja vrednosti i cene robe
2084 Krediti i vrste kredita
2085 Finansijska revizija
2086 Tržište opcija
2087 Novac III
2088 Proces stavranja i način formiranja vrednosti i cene robe
2089 Uloga računovodstvene profesije u koorporativnom upravljanju
2090 Upravljanje osnovnim sredstvima u preduzeću
2091 Analiza finansijskog položaja preduzeća II
2092 Uloga i znacaj racunovodstva u upravljanju preduzecem
2093 Solventnost,likvidnost i rentabilnost banaka
2094 Finansijska politika,finansijska funkcija i finansijski poslovi preduzeca
2095 Poslovna banka,pravna norma,osnivanje,osnivački kapital,osnivački akt i sadržaj
2096 Kodeks poslovno finansijskih načela
2097 Međunarodno kretanje kapitala II
2098 Finansijska politika,finansijska funkcija i finansijski poslovi preduzeća
2099 Osnovna sredstva
2100 Organizacija banke i upravljanje bankom
2101 Interna revizija
2102 Principi i načela bankarskog poslovanja
2103 Analiza finansijskog položaja preduzeća I
2104 Bilans stanja i bilans uspeha
2105 Ekonomska diplomatija i ekonomska globalizacija
2106 Ekonomska diplomatija i mega kapital
2107 Finansijska politika,finansijska funkcija i finansijski poslovi preduzeća I
2108 Karakter svetske ekonomije
2109 Obavezna rezerva kao instrument monetarne politike
2110 Međjunarodno finansiranje i devizni sistem
2111 Pojam i definicija ekonomske diplomatije
2112 Solventnost,likvidnost i rentabilnost banke
2113 Suprotnost svetskog ekonomskog razvoja
2114 Spoljno trgovinska politika evropske unije
2115 Uloga računovodstvene profesije u koorporativnom upravljanju I
2116 Uloga računovodstvene profesije u upravljanju preduzećem
2117 Poslovna diplomatija i planetarna ekonomija
2118 Međunarodni uticaj transnacionalnih kompanija
2119 Kontrolna funkcija NBS i kontrola banke
2120 Finansiranje preduzeća operativno
2121 Novac I
2122 Upravljanje finansijama socijalnog osiguranja
2123 Analiza tržišta osiguranja u Srbiji
2124 Dobrovoljni penziski fondovi u Srbiji
2125 Uloga raćunovodstva u upravljanju preduzećem I
2126 Uloga računovodstva u upravljanju preduzećem II
2127 Analiza bilansa preduzeća
2128 Dobrovoljno penzisko osiguranje u Srbiji
2129 Efikasnost stope obavezne rezerve kao instrumenta monetarne politike
2130 Fiskalni aspekt dobrovoljnog penizskog osiguranja
2131 Finansijski duo diligence prema terminologiji korišćenoj u međunarodnim računovodstvenim standardima
2132 Finansijsko posredovanje i bankarsko poslovanje
2133 Kontrolna funkcija NBS i kontrola banaka
2134 Penzioni fondovi
2135 Bankarski marketing
2136 Bankarsko poslovanje i prikupljanje sredstava
2137 Finansijski tokovi i finansiranje privrede
2138 Devizni sistem
2139 Osnovi ekonomije
2140 Teorije i osnovi biznisa
2141 Pojam i vrste finansijskih izveštaja
2142 Osnovna sredstva u preduzeću
2143 Obrtna sredstva u preduzeću
2144 Troškovi preduzeća
2145 Efikasnost i efektivnost poslovanja preduzeća
2146 Karakteristike savremenog tržišta kapitala
2147 Menadžment međunarodnih finansija
2148 Proširenje EU i budućnost Srbije u EU
2149 Kontrola i revizija
2150 Pranje novca
2151 Bankarska garancija
2152 Centralni registar hartija od vrednosti
2153 Tržišta
2154 Knjigovodstveno obuhvatanje prihoda preduzeća
2155 Bilans kao osnovni finansijski izveštaj
2156 Tržište kapitala II
2157 Novac III
2158 Analiza osnovnih funkcija u preduzeću
2159 Strategija rasta preduzeća
2160 Inveticiono bankarstvo
2161 Investiciona politika banaka
2162 Računovodstvo preduzeća u tranziciji
2163 Svetska banka II
2164 Ekonomska globalizacija
2165 Bankarski marketing
2166 Komparativni bankarski sistemi
2167 Osnivanje banke i pravni okvir bankarskog poslovanja
2168 Organizacija i upravljanje bankom
2169 Platni promet
2170 Likvidnost banaka
2171 Ugovor o kreditu
2172 Banke,pojam, vrsta i funkcija
2173 Bankarski poslovi
2174 Ekonomika preduzeća
2175 Analiza bilansa stanja banke
2176 Finansijska revizija javnog sektora – osnova za aktivni poslovni ambijent
2177 Globalni proces revizije
2178 Elektronska ekonomija
2179 Centralna(emisiona) banka
2180 Transnacionalne kompanije i globalizacija
2181 Nastanak i razvoj svetskog trzista i medjunarodne ekonomije
2182 Poslovno bankarstvo i klasifikacija banaka
2183 Teorija međunarodne trgovine
2184 Platni bilans I
2185 Saradnja Srbije sa MMF-om
2186 Faktori koji uticu na finansijske tokove kapitala
2187 Oblici kretranja medjunarodnog kapitala
2188 Upravljanje finansijama socijalnog osiguranja
2189 Osnovna obeležija akcijskog kapitala
2190 Analiza finansijskog izveštaja preduzeća
2191 Liberalizacija spoljne trgovine posle 2000. godine
2192 Liberalizacija spoljne trgovine
2193 Karakteristike robne razmene Srbije
2194 Kapital i solventnost banaka
2195 Analiza racio duga
2196 Lizing kompanije u Srbiji
2197 Pojam troška i utroška
2198 Javni rashodi
2199 Funkcije centralne banke
2200 Poslovne finansije i bankarsko poslovanje
2201 Globalizacija finasijskih tržišta
2202 Značaj stranih direktnih investicija za privredni razvoj Srbije
2203 Analiza rizika u globalnim finansijskim tokovima
2204 Saradnja preduzeća kao način za sticanje konkurentskih prednosti
2205 Klasifikacija kredita prema obliku
2206 Javni prihodi
2207 Rizik likvidnosti
2208 Akcize
2209 Monetarni sistem
2210 Carine
2211 Javni rashodi I
2212 Država blagostanja
2213 Fiskalna politika
2214 Porezi
2215 Budžet
2216 Bilans stanja i bilans uspeha I
2217 Načini restruktuiranja preduzeća
2218 Unutrašnji platni promet
2219 Bonitet banaka
2220 Rizici u bankarstvu
2221 Javni prihodi I
2222 Javni rashodi II
2223 Strane direktne investicije i globalizacija
2224 Analiza vremenskih serija
2225 Statističko obuhvatanje ekonomske aktivnosti
2226 Agregatna tražnja
2227 Tržište novca i kapitala
2228 Regresija i korelacija
2229 Centralna zona slobodne trgovine (CEFTA)
2230 Investicioni fondovi u Srbiji
2231 Kreditni rizici
2232 ESEJ- Finansijska tržišta i finansijski instrumenti
2233 Evropska unija i zemlje zapadnog Balkana
2234 Aktivne mere na tržištu rada
2235 Akcize
2236 Alokacija resursa
2237 Akcije
2238 Analiza bilansa uspeha
2239 Analiza dinamike troškova
2240 Analiza finansijskih izveštaja
2241 Analiza stalne imovine
2242 Bankarski sistem
2243 Bankarstvo
2244 Banke i agencije za promet nekretnina
2245 Berze
2246 Bilansiranje osnovnih sredstava
2247 Bilateralna diplomatija
2248 Budzetska,poreska i fiskalna politika
2249 Carine
2250 Carinska politika
2251 Devijacija
2252 Državna revizija
2253 Eskontovanje
2254 Finansijsko upravljanje
2255 Inflacija
2256 Javna dobra
2257 Kreditni derivati
2258 Liberalizacija kapitala
2259 Monetarna politika EU
2260 Poreska politika
2261 Sistem carina i poreza EU
2262 Upravljanje finansijama
2263 Makroekonomski modeli
2264 Makroekonomski model injekcija - povlačenje
2265 Kensijanizam
2266 Platni promet sa inostranstvom I
2267 Funkcije novca
2268 Efekti multiplikcije
2269 Devizno tržište III
2270 Inflacija
2271 Finansije u savremenom preduzeću
2272 Fiksni troškovi
2273 Tražnja
2274 Inflacija I
2275 Sređivanje i prikazivanje podataka
2276 Obaveznice
2277 Penzioni fondovi
2278 Investicijsko bankarstvo u Hrvatskoj
2279 Ekonomski rast i štednja I
2280 Kamata kao cena novca
2281 Proizvodni troškovi
2282 Monopolostička konkurencija
2283 Pravo konkurencije
2284 Produktivnost rada
2285 Koncepti socijalne politike i modeli blagostanja
2286 Analiza vremenskih serija
2287 Hartije od vrednosti
2288 Inflacioni mehanizam i ekonomski rast
2289 Platni bilans
2290 Poslovi banaka sa privredom
2291 Strukturni elementi završnog izveštaja
2292 Finansijska analiza preduzeća
2293 Međunarodni računovodstveni standardi
2294 Revizija javnog sektora
2295 Akcije u funkciji finansijskog tržišta
2296 Pojam, funkcije i ciljevi preduzeća
2297 Uticaj privrede na razvoj
2298 Reforme penzijskog osiguranja u Srbiji
2299 Uloga poljoprivrede u razvoju
2300 Bonitet banaka
2301 Berze i društva za osiguranje
2302 Berze i centralni registar hartija od vrednosti
2303 Pranje novca u Srbiji
2304 Socijalna politika i socijalne delatnosti
2305 Projekat - SAP u Pošti
2306 Projekat životno osiguranje
2307 Javni rashodi III
2308 Poreski obaveznik i evidencija poreskog obaveznika
2309 Kontroling
2310 Uloga revizije u javnom sektoru
2311 Rentabilnost - sprovođenje i unapređenje
2312 Rentabilnost značaj, značenje i analiza
2313 Spoljna trgovina pojam i značaj
2314 Računovodstveni, ekonomski i normalan profit
2315 Berze
2316 Bilans stanja i bilans uspeha
2317 Diferencijalni račun
2318 Linearni trend
2319 Računovostveni, ekonomski i normalan profit
2320 Rentabilnost sprovođenje i unapređenje
2321 Ekonomija kao društvena i istorijska pojava
2322 Faktoring i fotering
2323 Geografska i robna spoljna trgovina Srbije
2324 Kretanje kursa dinara 2007-2012
2325 Pranje novca 
2326 Penziono osiguranje
2327 Potražnja za radnom snagom u Srbiji
2328 Pojam i vrste obaveznica
2329 Dugoročni privredni rast
2330 Upravljačko računovodstvo
2331 Sporazum CEFTA
2332 Korišćenje sredstava MMF-a
2333 Carinjenje robe u izvozu
2334 Ostali troškovi u preduzeću
2335 Kalkulacija cene trgovinske robe
2336 Carinski postupak u putničkom prometu
2337 Poslovni prihodi preduzeća
2338 Tržište faktora proizvodnje
2339 Praksa korporativnih finansija- uloga finansijskih direktora u težnji za rastom
2340 Najvažniji instrumenti i osnovni ciljevi monetarno-kreditne politike
2341 Krediti kao sredstvo plaćanja u međunarodnoj trgovini
2342 Procena ekonomskih efekata integracije Srbije u EU u oblasti saobraćaja
2343 Agregatna ponuda i tražnja novca
2344 Analiza Zakona o porezu na dodatu vrednost
2345 Ocena boniteta preduzeća - Coca cola
2346 Analiza eksternog okruženja-privredni trendovi, kretanje ključnih makroekonomskih pokazatelja
2347 Standardi interne revizije
2348 Hartije od vrednosti I
2349 Elementi upravljačkog računovodstva
2350 Računovodstvo i globalizacija
2351 Underwriting u osiguranju
2352 Tržište finansijskih derivata
2353 Finansijska analiza i tekuće planiranje
2354 Korupcija u Srbiji
2355 Međunarodno kretanje kapitala i međunarodne finansijske  institucije
2356 Finansijska tržišta i finansijski derivati
2357 Beogradska berza
2358 Standardi interne revizije II
2359 Socijalno osiguranje
2360 Osiguranje lica
2361 Uloga i značaj osiguranja
2362 Lica u osiguranju
2363 Analiza finansijske moći
2364 Finansijsko izveštavanje u uslovima globalizacije
2365 Finansijska analiza i tekuće finansijsko planiranje
2366 Instrumenti i vrste analize
2367 Oblici borbe protiv korupcije - komparacije Srbije i Slovenije
2368 Poredjenje evropskog i domaćeg sistema zdravstvene zaštite
2369 Osnovi uslužne ekonomije
2370 Sistem socijalne zaštite u V. Britaniji i Srbiji
2371 Poređenje evropskog i domaćeg sistema zdravstvene zaštite
2372 Teorija novca - esej
2373 Modelski pristup ekonomskoj politici
2374 Kejnzova teorija novca i kapitala
2375 Kejnzova teorija kamate i novca
2376 Amortizacija zajma
2377 Međunarodna trgovina

 

Menadžment

3001 Komunikacija
3002 Koordinator operativni menadžer
3003 Menadžeri
3004 Odlučivanje operativno i strategijsko
3005 Proces i pojam kontrole
3006 Predviđanje u sportu
3007 Predviđanje u sportu II
3008 Strategijski menadžment u POŠTI
3009 Strategijski menadžment u TELEKOMU
3010 Trajni i operativni planovi
3011 Rast i razvoj preduzeća
3012 Upravljanje procesom usluga
3013 Tražnja za događajima
3014 Tržište događaja
3015 Upravljanje preduzećem
3016 Menadžment znanja - odlučujući faktor savremenog e poslovnja
3017 Menadžment nauka ili umetnost
3018 Koordiniranje zaposlenima u uslužnoj delatnosti
3019 Upravljanje uslugom i razvoj novih usluga
3020 Transfer tehnologije
3021 Decentralizacija i specijalizacija
3022 Funkcije menadžmenta
3023 Određivanje ciljeva preduzeća
3024 Proces strategijskog menadžmenta
3025 Osnovni pojmovi Menadžmenta ljudskih resursa
3026 Organizacija i strategijska kontrola
3027 Motivacija i motivisanje zaposlenih u procesu poslovanja preduzeća
3028 Radni konflikt
3029 Mito i korupcija
3030 Štrajk kao društveni fenomen
3031 Menadžerstvo u funkciji i pozicioniranju razvoja turizma
3032 Menadžment javnih usluga
3033 Menadžment ljudskih resursa sa težištem na socijalnu zaštitu
3034 Žene menadžeri u savremenom poslovnom okruženju
3035 Pojam, ciljevi i nivoi menadžmenta ljudskih resursa
3036 Društvena odgovornost preduzeća
3037 Funkcije preduzeća
3038 Funkcionalni sistem vođenja u kompanijama
3039 Menadžment ljudskih resursa u nacionalnoj bezbednosti
3040 Strategijsko i taktičko upravljanje hotelskim preduzećem
3041 Radni konflikt
3042 Metode za procenu kvaliteta rada u uslužnom sektoru
3043 Uticaj događaja na okruženje I
3044 Tražnja za događajima
3045 Upravljanje univerzalnim servisom
3046 Jedan pristup normalizaciji podataka u višekriterijumskoj analizi
3047 Upravljanje ključnim računima
3048 Primena procesa menadžmenta u ekspres prenosu pošiljaka u Pošti Srbije
3049 Mobing
3050 Odnosi sa medijima
3051 Menadžment javnog sektora
3052 Uticaj promena na menadžment u turizmu
3053 Uvod u teoriju menadžmenta
3054 Donošenje odluka
3055 Planiranje i strateški menadžment
3056 Planiranje - primena strategije
3057 Dizajn organizacije i organizaciona struktura
3058 Organizovanje - moć i distribucija autoriteta
3059 Upravljanje ljudskim resursima
3060 Poslovne komunikacije
3061 Menadžeri I
3062 Konflikti u organizacijama
3063 Upravljanje proizvodnjom
3063 Upravljanje proizvodnjom
3064 Analiza i planiranje
3065 Značaj sportskog marketinga u konceptu kvaliteta proizvoda i satisfakcije potrošača
3066 Operativno planiranje
3067 Rukovođenje radnom snagom
3068 Jednokratni operativni planovi
3069 Komunikologija
3070 Motivacija
3071 Operativno planiranje kadrova u proizvodnom odeljenju
3072 Liderstvo
3073 Liderstvo II
3074 Stilovi i tehnike upravljanja
3075 Planiranje kao funkcija preduzeća
3076 Proces planiranja
3077 Strategija internacionalizacije preduzeća
3078 Političke komunikacije
3079 Definisanje i značaj kvaliteta usluge
3080 Značaj Poljske u svetskom turizmu
3081 Menadžer i njegova ličnost
3082 Upravljanje vremenom
3083 Menadžment i rukovođenje
3084 Upravljanje rizikom u osiguranju
3085 SWOT analiza u proizvodnji
3086 Konsultant agencija za prodaju nekretnina
3087 Podela organizacije u agenciji za prodaju nekretnina
3088 Uticaj emocija na donošenje odluka
3089 Planiranje marketinga i prodaje
3090 Organizovanje prodajnog odeljenja
3091 Vođenje prodajnih timova
3092 Pregovaranje - prodajni proces
3093 Unapredjenje prodaje
3094 Unapredjenje prodaje I
3095 Privredni kriminal
3096 Bezbednost i zaštita na radu
3097 Finansiranje investiranja
3098 Franšiza
3099 Nadoknade i nagradjivanje
3100 Pojmovno određenje malih i srednjih preduzeća
3101 Licenca
3102 Proces upravljanja MSP
3103 Pojmovno određenje malih i srednjih preduzeća
3104 Upravljanje investicijama
3105 Problemi rasta i razvoja malih i srednjih preduzeća
3106 Kriterijumi za razvrstavanje MSP-a
3107 Upravljanje procesom proizvodnje
3108 Vrste osiguranja
3109 Obrazovanje menadžera u svetu i kod nas
3110 Stejkholderi u turizmu
3111 Strategija internacionalizacije
3112 Strategijski izbor preduzeća Pomec Engineering d.o.o
3113 Uticaj motivacije
3114 Vođenje kao funkcija menadžmenta
3115 Nagrađivanje
3116 Menadžment tehnoloških inovacija
3117 CRM u bankarstvu - case study
3118 Organizacioni dizajn
3119 Proces zapošljavanja
3120 Investicije u tehnologiji
3121 Određivanje budućih menadžera
3122 Selekcija kadrova
3123 Analiza posla
3124 Životni ciklus proizvoda
3125 Proces proizvodnje - od sirovine do gotovog proizvoda
3126 Projekat - Upravljanje razvojem malog preduzeća
3127 Projektni menadžment u djelovanju znanstvenika Nikole Tesle
3128 Projekat - Eko selo TOUNJČICA
3129 Elaborat o ekonomskoj opravdanosti u uzgoj i prodaju krušaka
3130 CRM u savremenoj trgovinskoj praksi
3131 Istraživanje menadžmenta ljudskih resursa u preduzeću Iverex Komerc d.o.o
3132 Menadžment i preduzetništvo
3133 Diferenciranje proizvoda putem kvaliteta
3134 Vrste nabavke i identifikovanje potrebe za materijalima
3135 Stilovi rukovođenja
3136 Međunarodni modni menadžment
3137 Strateška analiza hotela THE WHITE SANDS
3138 Strategija na nivou poslovnih jedinica - stvaranje i održavanje konkurentske prednosti
3139 Agregatno planiranje proizvodnje
3140 Agregatno planiranje usluga
3141 Projektni rad - YUHOR
3142 Projekat POST SAP
3143 Projekat uzgajanja krušaka
3144 Projekat ETNO SELO RESAVA
3145 Upravljanje rizikom i osiguranje MSP
3146 Toyota korporacija
3147 Dizajniranje sistema za podršku inovacijama
3148 Menadžment elektronskih medija
3149 Regrutovanje ljudskih resursa
3150 Tehnološke inovacije
3151 Pravila za upravljanje inovacijama
3152 Uloga i osobine menadžera u zdravstvu
3153 Novi proizvod
3154 SWOT 
3155 Globalizacija i menadžment
3156 Organizaciona struktura i tipovi menadžmenta
3157 Aspekti zaštite životne sredine u transportnom preduzeću
3158 Kritički prikaz knjige Strategijski menadžment
3159 Koncepti upravljanja u savremenom hotelijerstvu
3160 Prepreke, prekigi i konflikti u komunikaciji
3161 Značaj motivacije u organizaciji
3162 Liderstvo u funkciji unapređenja sporta
3163 Menadžment lanaca snabdevanja
3164 Menadžment zapada
3165 Strategijski menadžment i društvena odgovornost
3166 Uloga i značaj menadžmenta
3167 Vrum-teorija i praksa - Vrumova teorija očekivanja
3168 Primenjeni menadžment hotelijeskih preduzeća
3169 Mere fleksibilnosti
3170 Projektni tim
3171 Neverbalna komunikacija
3172 Određivanje strategijske pozicije na bazi BCG matrice - primer Apatisnke pivare
3173 Uticaj radne sredine na formiranje organizacionog ponašanja
3174 Liderstvo i timski rad
3175 Liderstvo vs preduzetništvo
3176 Teorija konflikta
3177 Organizacija proizvodnje
3178 Uloga i odgovornost lidera tima
3179 Proces zapošljavanja I
3180 Liderstvo i lider na primeru kompanije Oracle
3181 Liderstvo i lider na primeru kompanije Pfizer
3182 Proces zapošljavanja II
3183 Poslovne komunikacije I
3184 Komunikologija
3185 Računovodstveni informacioni sistemi
3186 Upravljanje ljudskim resursima strana rizika
3187 Upravljanje rizikom projekta
3188 Liderstvo - pristupni rad
3189 Garancija i servis proizvoda
3190 Lean i Just in time koncepti
3191 Menadžment poslovnog događaja
3192 Proces strateškog menadžmenta na primeru Pomec Engineering d.o.o
3193 Usmeravanje organizacije na primeru Pomec Engineering d.o.o (2)
3194 Timski rad i kvalitet usluga
3195 Menadžment funkcija u preduzeću - uloga i značaj
3196 Menadžent prstupi lowcost kompanija

 

Poslovno pravo

4001 Ugovor o lizingu
4002 Ugovor o uskladištenju
4003 Povezivanje privrednih društava
4004 Založno pravo
4005 Opšti pojmovi prava
4006 Opšti pojmovi prava II
4007 Pravo konkurencije
4008 Postupak i pravne posledice stečaja
4009 Ugovor o prevozu robe morem
4010 Poslovne banke
4011 Berze i centralni registar hartija od vrednosti
4012 Pojam delatnosti i sedište privrednog društva
4013 Osnivanje privrednog društva - poslovno ime pojam i načela upisa u registar
4014 Povezivanje i statusne promene privrednog društava
4015 Osnovni pojmovi gradjanskog prava
4016 Berze i društva za osiguranje
4017 Pojam i subjekti radnog odnosa
4018 Ugovor o kupovini i prodaji robe
4019 Ugovor o gradjenju
4020 Ugovori u međunarodnom poslovanju
4021 Akcionarsko društvo
4022 Slobodne carinske zone
4023 Pravni posao
4024 Savet Evrope
4025 Pojam medjunarodnog prava
4026 Ugovor iz Amsterdama
4027 Evropski sud za ljudska prava
4028 Evropska ekonomska zajednica
4029 Politike kontrola granica, azila i imigracije
4030 Položaj žene u rimskom pravu
4031 Ugovor iz Amsterdama II
4032 Ugovor iz Mastrihta
4033 Evropska monetarna unija
4034 Specijalizovani sudovi EU
4035 Šengenski sporazum
4036 Visoki predstavnik za spoljnu politiku i bezbednost EU
4037 Zadruga
4038 Sloboda kretanja lica, prometa usluga i kapitala i pravo nastanjivanja
4039 Slobodni robni promet i carinska unija
4040 Hartije od vrednosti
4041 Pojam i elementi demokratije
4042 Monarhija
4043 Hrišćanstvo
4044 Zadužbine
4045 Ugovor o kontroli kvaliteta robe
4046 Pojam obligacija
4047 Izvori građanskog prava
4048 Maloletnici u krivičnom postupku
4049 Osnovna obeležija i struktura Ustava
4050 Odlučivanje u međunarodnim organizacijama
4051 Nastanak i razvoj EU
4052 Ženevka konvencija
4053 Uslovna osuda
4054 Stečajna masa
4055 Ustavni sud Srbije u političkom sistemu
4046 Švajcarski ustav
4047 Naknada štete u obliku rente

4048 Promena pravne forma privrednog društva
4049 Pitanje imigracija, viza i azilanata u EU
4050 Lišavanje poslovne sposobnosti
4051 Evropska unija i Srbija - kako dalje?
4052 Stečajni postupak
4053 Ortačko društvo
4054 Radnička prava i obaveze radnih ljudi
4055 Kada se ustupljeni delovi ne smatraju kao poklon
4056 Žig, patent i poreklo
4057 Upravljanje imovinom deteta
4058 Izdržavanje deteta - esej
4059 Samostalno vršenje roditeljskog prava - esej

 

Sociologija

5001 Brak i porodica
5002 Brak i porodica-procesi i moderni izazovi
5003 Državni suverenitet
5004 Moć i vlast
5005 Nacionalne manjine
5006 Politika i društvo
5007 Socijalna struktura savremenog društva
5008 Fašizam
5009 Globalizacija kao svetski proces
5010 Pojam, predmet sociologije i odnos i njen odnos prema drugim društvenim naukama
5011 Politika ,moć i vlast
5012 Moć i vlast kao društveni fenomeni
5013 Nacionalne manjine II
5014 Elitističke teorije drušvene stratifikacije
5015 Racionalna vlast po Veberovom konceptu
5016 Ogist Kont
5017 Država
5018 Država i njeni oblici
5019 Država i pravo
5020 Metodologija
5021 Osnovna obeležja savremenog drustva
5022 Pojam društva i odnosa prirode i društva
5023 Misao o društvu i nastanak sociologije
5024 Država II
5025 Vrste skupova
5026 Maloletnička delikvencija
5027 Političke revolucije kao oblici konflikta
5028 Porodica kao osnovna društvena grupa
5029 Tradicija
5030 Usvajanje dece
5031 Porodica kao agens socijalizacije
5032 Društvene zajednice
5033 Emocionalno zlostavljanje dece u porodici i posledice u razvoju
5034 Razvoj socijalnog rada psihološke teorije
5035 Siromaštvo u Srbiji
5036 Frojdova teorija ličnosti
5037 Rizik zlostavljanja dece u hraniteljskim porodicama
5038 Socijalna istraživanja
5039 Emocionalno zlostavljanje dece u hraniteljskim porodicama
5040 Savremeno društvo
5041 Položaj dece u savremenom svetu
5042 Mladi i potkulturni stilovi - Odnos mladih prema huliganizmu kao devijantnoj potkulturi

 

Upravljanje kvalitetom

6001 Upravljanje kvalitetom
6002 Poboljšanje poslovnog procesa u trgovini nekretninama
6003 Poboljšanje poslovnog procesa u pružanju poštanskih i telekomunikacionih usluga
6004 Poboljšanje poslovnog procesa u lancima snabdevanja
6005 Poboljšanje poslovnog procesa logističke usluge
6006 Poboljšanje poslovnog procesa šalterskog poslovanja
6007 Poboljšanje poslovnog procesa u logistici
6008 Poboljšanje procesa kvaliteta turističke usluge
6009 Poboljšanje procesa kvaliteta zdravstvene usluge
6010 Poboljšanje poslovnog procesa u knjigovodstvenoj službi
6011 Poboljšanje poslovnog procesa u trgovini
6012 Upravljanje totalnim kvalitetom
6013 Šest sigma
6014 Grupna implementacija sistema upravljanja u MSP
6015 Poboljšanje poslovnog procesa
6016 Ispitivanje,analiza i ocena sposobnosti procesa pretpostavka unapredjenja kvaliteta
6017 Šest sigma primena u logistici
6018 Poboljšanje poslovnog procesa u ispitivanju zadovoljstva kupaca automobila
6019 Poboljšanje poslovnog procesa popisivanja robe
6020 Poboljšanje poslovnog procesa rada u banci
6021 Poboljšanje poslovnog procesa u pružanju hotelskih usluga
6022 Poboljšanje poslovnog procesa u DOO Bahus Paraćin
6023 Poboljšanje poslovnog procesa u pružanju usluga mobilnog interneta
6024 Poboljšanje poslovnog procesa u formiranju novog proizvoda
6025 Metod sedam koraka unapredjenja kvaliteta
6026 Upavljanje totalnim kvalitetom II
6027 Poboljsanje miksa logistickih aktivnosti u cilj sticanja konkurentske sposobnosti
6028 Poboljsanje procesa kvaliteta u kompaniji MOELLER
6029 Kvalitet usluga
6030 Upravljanje kvalitetom zdravstvene zaštite
6031 Stalna poboljšanja
6032 Oskar kvaliteta
6033 Uslovi savremenog poslovanja i standardizacija
6034 Reinženjering poslovnih procesa
6035 Pojam i definicija TQM-a
6036 Projekat implementacije ISO 22000
6037 Sistem kvaliteta u Pošti Srbije
6038 Procesi upravljanja kvalitetom
6039 Upravljanje kvalitetom u ugostiteljstvu - esej
6040 Upravljanje kvalitetom u farmaceutskoj industriji - esej
6041 Upravljanje kvalitetom u mesnoj industriji
6042 Upravljanje kvalitetom projekta

Marketing

7001 Formiranje cene za novi proizvod
7002 Transfer tehnologije
7003 Direktna pošta
7004 Marketing strategija
7005 Kvalitet usluga
7006 Instrumenti marketinga usluga
7007 Klasifikacija i tipologija događaja
7008 Principi marketinga
7009 Marketing okruženje
7010 Kritička analiza okruženje - SWOT analiza
7011 Konkurentnost
7012 Konkurencija
7013 Marketing miks i mega marketing
7014 Marketing strategije
7015 Segmentiranje, fokusiranje i pozicioniranje
7016 Marketing istraživanje
7017 Razvoj proizvoda
7018 Marketing strategije I
7019 Marketing komunikacije
7020 Cena i distribucija kao elementi marketing miksa
7021 Etika i korporativna društvena odgovornost
7022 Unapređenje prodaje
7023 Marketing u uslužnim delatnostima
7024 Uticaj informisanosti javnosti na bezbednost saobraćaja
7025 Izbor kanala distribucije
7026 Marketing u sportu
7027 Organizovanje marketing aktivnosti
7028 Marketing odnosa sa potrošačima
7029 Razvoj testiranje i prihvatanje novog proizvoda
7030 Javnost i javno mnenje
7031 Poslovni imidž
7032 Odnosi s medijima
7033 Oblici novinarskog izražavanja
7034 Internet u odnosima s javnošću
7035 Analiza i planiranje
7036 Uloga marketinga u preduzeću
7037 Strategija nastupa na inostranom tržištu
7038 Marketing strategije
7039 Upravljanje robnom markom u cilju uspostavljanja njene realne vrednosti
7040 Koncept upravljanja sa potrošačima
7041 Marketing menadžment u osiguranju života
7042 Strategija robne marke
7043 Savremene marketing strategije i razvoj proizvoda
7044 Upravljanje marketingom u preduzeću
7045 Pojmovno određenje marketinga
7046 Uspešan marketing MSP
7047 Zaposleni i potrošači
7048 Kvalitet usluge
7049 Marketing usluga
7050 Marketing na internetu
7051 Promocija i oblici promocije
7052 Verbalna komunikacija
7053 Marketing usluga I
7054 Marketnig miks
7055 Distribucija
7056 Karakteristike robne marke
7057 Čime se bave odnosi sa javnošću
7058 Filmska kompanija Disney kao brend
7059 Novi proizvod kao faktor rasta i razvoja inovatovnih preduzeća na primeru Post Express-a
7060 Inteligencija kao faktor uspene komunikacije
7061 Ime i marka proizvoda
7062 Strategija održavanja i povećavanja tržišnog učešća
7063 Upravljanje tržišnim učešćem preduzeća
7064 Segmentacija tržišta
7065 Strategijski pristup programu razvoja novih proizvoda
7066 Načini upravljanja tržišnim učešćem
7067 Benčmarking u uslužnim delatnostima
7068 Pojam, aktivnosti i značaj nabavke
7069 Kreiranje anketnog upitnika u odnosima s javnošću
7070 Istraživanje potrošača
7071 Istraživanje u odnosima s javnošću hotel THE WHITE SANDS
7072 Struktura marketing plana restorana FINESTRE
7073 Marketing velikih trgovinskih lanaca
7074 Ispitivanje zadovoljstva korisnika zdravstvene zaštite
7075 Proces razvijanja marketing strategije
7076 Proces strategijskog planiranja marketing aktivnosti
7077 Dizajn na primeru mlečnih proizvoda
7078 Značaj i uloga promocije u radu farmaceutske kompanije
7079 Fizička distribucija
7080 Marketing u Zavičajnom muzeju Jagodina
7081 Usluge i projektni pristup uslugama
7082 Marketing u Srbiji
7083 Značaj strategijskog planiranja za efikasno poslovanje sektora za marketing u NIS-u
7084 Planiranje medijskih kampanja u cilju poboljšanja rezultata prodaje
7085 Proces segmentacije tržišta i marketing strategija
7086 Marketing aktivnosti firme PIN computers
7087 Odnosi s javnošću u Jaffa Crvenka
7088 Segmentacija tržišta i ciljni marketing u naslednoj industriji
7089 Planiranje marketing strategije u razvoju novog proizvoda na primeru mlekare MIHAJLOVIC -

 

Preduzetništvo

8001 Globalizacija i preduzetništvo
8002 Preduzetništvo
8003 Preduzetništvo i inovativnost
8004 Biznis plan
8005 Biznis plan za dobijanje kredita
8006 Proces planiranja u proizvodnim organizacijama
8007 Značaj inovacija za razvoj preduzetništva i MSP
8008 Vidovi gobalizacije
8009 Pozitivne i negativne strane globalizacije
8010 Pozitivni aspekti globalizacije
8011 Geneza procesa globalizacije
8012 Izvori inovativnih mogućnosti po sistemskoj inovaciji Pitera Drakera
8013 Značaj inovacija i preduzetništva za ekonomski uspeh MSP
8014 Novi proizvod, faktor rasta i razvoja inovativnih preduzeća
8015 Unapređenje poslovanja café & factori d.o.o.
8016 Preduzetništvo -mala i srednja preduzeća
8017 Žensko preduzetništvo
8018 Primer promene u malom preduzeću
8019 Preduzetnik i biznis plan
8020 Analizom vrednosti do MSP
8021 Tehnološke inovacije
8022 Preduzetnik i biznis plan I
8023 Inovativna organizacija
8024 Biznis plan - najvažniji delovi
8025 Biznis plan - marketing plan na primeru hotela
8026 Biznis plan distribucije zdrave hrane
8027 Razvoj i implementacija poslovne ideje
8028 Preduzetništvo - Inovativna organizacija
8029 Biznis plan pokretanje proizvodnje liker od čokolade
8030 Franšiza
8031 Push i pull faktori u ženskom preduzetništvu


Poslovna etika

10001 Teorija odlučivanja i poslovna etika
10002 Elementi poslovnog bontona
10003 Primena poslovne etike
10004 Etika i zaštita žitvotne sredine
10005 Poslovno komuniciranje i poslovna etika
10006 Etički aspekti grupnog delovanja
10007 Teorijsko-metodološke pretpostavke poslovne etike
10008 Zasnovanost poslovne etike
10009 Predmet i metod etike
10010 Nastanak i razvoj poslovne etike
10011 Etika u poslovnom životu preduzeća
10012 Etika oglašavanja i sponzorstva
10013 Kompjuterska etika
10014 Etički aspekti blefiranja u poslovanju
10015 Nastanak i pravci razvitka policijske etike
10016 Psihologija reklame
10017 Moć i autoritet u organizaciji
10018 Psihologija reklame I
10019 Etika i politika cena
10020 Etička pitanja i pristupi
10021 Poslovna etika i uspeh kompanije
10022 Policija i etika

 

Napomena: Preporuka je da radove koristite kao dodatnu literaturu za izradu autentičnog rada.


VRH STRANE