Diplomski radovi

9001 Cena usluga u Telekomu kao instrument marketing miksa
9002 Elektronsko poslovanje novi koncept poslovanja u JP PTT saobraćaja SRBIJA
9003 Elektronsko poslovanje u kulturi
9004 Elektronsko poslovanje u POŠTI SRBIJE
9005 Međunarodne finansije
9006 Mobilno bankarstvo
9007 Platni promet u zemlji i inostrnastvu i elektronsko bankarstvo
9008 Procena kreditnog boniteta preduzeća
9009 Uloga mobilnog bankarstva u razvoju finansiranje tržišta u Srbiji
9010 Kreditiranje privrede na primeru Raiffeisen banke a.d. Srbija
9011 Tranzicija bankarskog sistema Srbije
9012 Istraživanje tržišta u JP PTT saobraćaja Srbija
9013 Uticaj inflacije na privredna kretanja
9014 Javne finansije
9015 Poslovna politika banaka i politika likvidnosti
9016 Izvedene hartije od vrednosti-tržište opcija
9017 Elektronsko poslovanje
9018 Bankarski kredit, kamata i njihove ekonomske funkcije
9019 Inflacija-deflacija
9020 Bankarstvo, pravni okvir za osnivanje i poslovanje
9021 Efikasnost poslovne politike banaka
9022 Devizno tržište i devizni kurs
9023 Eksterni izvori finansiranja
9024 Finansiranje preduzeća
9025 Saradnja predškolske ustanove i porodice
9026 Uloga porodice u vaspitanju dece
9027 Savremene tendencije u bankarstvu
9028 Oblikovanje hotela visoke kategorije
9029 Marketing na internetu
9030 Primena računara u saobraćajnoj tehnici
9031 Primena softverskih modela u nastavi
9032 Intelektualni kapital
9033 Sigurnost Web aplikacija zasnovanih na AJAX tehnologiji
9034 Osiguranje sa posebnim osvrtom na autoodgovornost
9035 Unapređenje prodaje
9036 Interna revizija
9037 Marketing i razvoj proizvoda
9038 Primena informacionih tehnologija u Pošti Srbije
9039 Uloga interne revizije u procesu odlučivanja
9040 Berze i berzansko poslovanje
9041 Osiguranje useva i plodova
9042 Menadžment Totalnim Kvalitetom
9043 Upravljanje organizacionim promenama
9044 Elektronska trgovina i elektronsko poslovanje
9045 Uloga i značaj finansijske funkcije u poslovanju preduzeća
9046 SWOT analiza poštanske delatnosti
9047 Narodna banka Srbija gao glavna finansijska institucija
9048 Primena strategije upravljanja rizikom u razvoju elektronskog poslovanja
9049 Upravljanje emocijama u pregovaranju prodaje nekretnina
9050 Analize finansijskih izveštaja
9051 Konkurentnost Srbije kao turističke destinacije
9052 Strane direktne investicije
9053 Bankarska garancija
9054 Tradicionalno i savremeno bankarsko poslovanje
9055 Finansijska analiza kreditnog rizika
9056 Usluge internet bankarstva
9057 Platne kartice
9058 Kreditni i kamatni rizik
9059 Platni promet u zemlji i inostranstvu
9060 Unutrašnji platni promet
9061 Platni promet u zemlji i sa inostranstvom I
9062 Kreditni rizici u bankarstvu
9063 Menadžment ljudskih resursa u procesu reforme sistema bezbednosti sa težištem na MUP Republike Srbije
9064 Tržište kapitala i berze
9065 Izrada biznis plana za poboljšanje uspeha u radu ugostiteljskog objekta
9066 Institucije za podsticaj MSP u Republici Srbiji
9067 Strane direktne investicije u Srbiji
9068 Primena sistema zaštite životne sredine u proizvodnom preduzeću
9069 Berze, vrste, operacije i posrednici
9070 Strategija e-poslovanja i e-biznis plan
9071 Dobrovoljni penzijski fondovi u Srbiji
9072 E-poslovanje u Srbiji - primer Pošte Srbije
9073 Brand kao funkcija marketinga
9074 Poresko pravo Evropske Unije
9075 Harmonizacija poreskih propisa EU i Republike Srbije
9076 Knjiga grafičkih standarda
9077 Analiza sistema za E-učenje na raspolaganju generaciji upisanoj od 2006.
9078 Računarske mreže
9079 Penzioni fondovi
9080 Neverbalna komunikacija u poslovanju
9081 Diskretni dinamički modeli u ekonomiji
9082 Brand u funkciji marketinga
9083 Primena programskog paketa PHP-Fusion
9084 Turistički potencijal ostrva Kapri
9085 Upravljanje ljudskim resursima u drumskim transportnim organizacijama
9086 Poreska evazija
9087 Acces 2007
9088 Zarade i određivanje plate u R.Srbiji
9089 Motivacija zaposlenih
9090 Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu na primeru hotela Olimp sa Zlatibora
9091 Uticaj spoljnotrgovinskog poslovanja na privredni razvoj Srbije
9092 Motivacija i poslovno okruženje
9093 Marketing miks trgovačkih marki
9094 Carinski postupak u putničkom prometu
9095 Uticaj MSP na privredni razvoj R.Srbije
9096 Analiza poslovanja preduzeća
9097 Zavisnost od interneta - specifičnost komunikacije
9098 Marketing etnografskog muzeja
9099 Određivanje plata u Republici Srbiji
9100 Elektronsko poslovanje pomoću it4profit i Exact programa

 

Napomena: Preporuka je da radove koristite kao dodatnu literaturu za izradu autentičnog rada.

VRH STRANE